affirmationclasses

  • இந்த பூமியும், பிரபஞ்சத்தின் சக்தியும் | Affirmation Class | Episode 5
  • அன்பே பிரபஞ்சத்தின் மஹாசக்தி !!! | Affirmation Class | Episode 4
  • பிரபஞ்சத்துடன் உங்களை இணைக்கும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம் !!! | Affirmation Class | Episode 3
  • உங்கள் மனதை பிரபஞ்சத்துடன் இணைக்கும் மந்திரம் | Affirmation Class | Episode 2